Juriidilised teenused

Baltic and Arab countries chamber of commerce (BACC ) juristid toetavad teid äriotsuste tegemisel ning nõustavad teid eelkõige äriõiguse, tööõiguse ning lepinguõiguse küsimustes. Meie pikaajaline kogemus on näidanud, et seadusandluse lahti mõtestamine ning konteksti panemine aitab teil äritegevust paremini korraldada. Lisaks nõustamisele aitame teil koostada ettevõttesiseseid dokumente, lepinguid, taotleda registreeringuid ja tegevuslube.

BACC grupi rahvusvaheline maksumeeskond toetab teid maksuriskide hindamisel maksualase nõu ning lahenduste pakkumisega.

Euroopa Liidu alane nõu.

Väliskaubandus- ja tollialane nõu.

Äriõigus

Äriõigus reguleerib läbi äriseadustiku ettevõttega seotud toiminguid ning tegevusi. Korrektselt vormistatud dokumendid  ennetavad tulevikus tekkida võivaid probleeme. Soovitame teil juristiga konsulteerida olukordades, kus toimub ettevõtte või selle osade müük, restruktureerimine, ühinemine või jagunemine. Aitame teil hinnata riske ning valmistada ette dokumentatsiooni Äriregistri kannete jaoks. Nõustame teid järgmistes tegevustes:

 • äriühingute asutamine, müümine ja likvideerimine;
 • aktsionäride/osanike suhete reguleerimine;
 • aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 • juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku koosoleku otsuste ja protokollide koostamine;
 • registritoimingute teostamine.

Telli teenus

Lepinguõigus

Lepinguõigus reguleerib läbi võlaõigusseaduse lepingutega seotud suhteid ning nende tagajärgi. Nõustame teid kõigis lepingutega seotud küsimustes:

 • müügilepingud;
 • kasutuslepingud (üüri-, liisingu- ja tasuta kasutamise lepingud);
 • laenulepingud;
 • teenuste osutamise lepingud (töövõtu-, käsundus- ja juhatuse liikme lepingud);
 • käendus- ja garantiilepingud.

Samuti aitame hinnata läbi õigusliku analüüsi lepingu tingimuste vastavust kehtivatele seadustele.

Telli teenus

Tööõigus

Tööõigus reguleerib läbi töölepingu seaduse töötajate ja tööandjate õigusi ja kohustusi töösuhtes. Aitame teil analüüsida lepingute vastavust kehtivatele seadustele. Soovi korral koostame ka järgnevaid lepinguid ning dokumente:

 • töö- ja teenistuslepingud;
 • lepingute ülesütlemise avaldusi ning lepingust tulenevaid nõudeid;

Samuti aitame taotleda ka elamis- ja töölube ning nõustame teid residentsusega seotud küsimustes.

Telli teenus